Wilt u een afspraak maken?

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gearfire BV (“Gearfire” of opdrachtnemer). Het adres van Gearfire BV is Jachtwagen 51B, met als KvK-nummer: 87702509.

Artikel 1 Definities

Gearfire B.V.: de Opdrachtnemer die op basis van deze voorwaarden in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht, een advies verstrekt dan wel producten levert;

de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie
Gearfire op basis van deze voorwaarden werkzaamheden verricht, een advies verstrekt dan wel producten levert;

partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever;

product: door Gearfire te verrichten werkzaamheden, uit te brengen adviezen, te leveren diensten of te leveren zaken;

advies: raadgeving;

overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst;

schriftelijk:  vastlegging op papier of langs elektronische weg.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Gearfire verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, offerte, opdracht, werkzaamheden en geleverde producten of diensten tussen Gearfire en haar Opdrachtgever.
 2. De voorwaarden kunnen worden gedownload op gearfire.nl\algemenevoorwaarden. Deze voorwaarden worden tevens kosteloos op verzoek door Gearfire toegezonden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gearfire en een derde, indien die derde voor Gearfire bij uitvoering van de overeenkomst tussen Gearfire en de opdrachtgever wordt betrokken. Ook de derde kan, indien deze rechtstreeks door de opdrachtgever wordt aangesproken, jegens de opdrachtgever een beroep doen op deze voorwaarden.

Artikel 3 – Wijzigingen

 1. Gearfire heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op een opdracht van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.

Artikel 4 – Scope werkzaamheden en dienstverlening van Gearfire

 1. De werkzaamheden en dienstverlening van Gearfire bestaan voornamelijk uit het aannemen van (bouw)projecten in het algemeen en het aannemen van (bouw)projecten op het gebied van brandpreventie en afbouwsystemen in het bijzonder en het leveren van goederen en diensten op het gebied van brandpreventie en/of afbouwsystemen.
 2. De door Gearfire verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Gearfire niet.
 3. Indien door Gearfire van een te leveren product een monster verstrekt is, is dit slechts een impressie van het product waaraan geen verdere rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 5 Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De geldigheid van iedere offerte is beperkt tot een maand na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is bepaald.
  1. Offertes worden in beginsel verstrekt exclusief BTW, exclusief eventuele onkosten voor Gearfire en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
  2. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige- of vervolgopdrachten).
  3. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Gearfire in het verleden verstrekte bonussen en/of kortingen.
 2. De offerte vermeldt:
  1. een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
  2. de prijs van het werk: vermelding of in regie of voor een vaste prijs wordt gewerkt;
  3. een betalingsschema.
 3. Indien in de offerte een prijs in regie wordt genoemd, kan een richtprijs worden afgegeven. De richtprijs is een schatting, zowel qua te besteden tijd als qua te gebruiken materialen. De richtprijs bindt Gearfire op geen enkele wijze. Aan een richtprijs kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, behoudt Gearfire zich het recht voor om binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding haar aanbod te herroepen.

Artikel 6 – Prijs,

 1. Gearfire mag de prijs voor haar dienstverlening en producten tussentijds verhogen indien er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Gearfire genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

Artikel 7 – Totstandkoming opdracht

 1. De overeenkomst komt tot stand:
  1. door ondertekening door de Opdrachtgever van de offerte van Gearfire;
  2. doordat Gearfire met de uitvoering van de overeenkomst begint.
 2. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever op grond van de door Gearfire in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 3. Bij opdrachten per telefoon, e-mail of internet gelden de door Gearfire schriftelijk toegezonden stukken als opdrachtbevestiging.
 4. Gearfire mag uitgaan van de juistheid en de volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. Gearfire heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is gehouden Gearfire alle informatie en gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn te verschaffen.
 2. De opdrachtgever dient te zorgen dat de werklocatie voor Gearfire toegankelijk is.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat de door Gearfire geleverde producten – indien deze niet onmiddellijk verwerkt kunnen worden – alsmede het door Gearfire op de werklocatie aanwezige materiaal veilig en overeenkomstig de voor de betreffende producten voorgeschreven omstandigheden (weergegeven in de productinformatiebladen) worden opgeslagen.
 4. Gearfire zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Gearfire mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 6. Gearfire mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden.
 7. Als Gearfire de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Gearfire verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Gearfire cm de opdracht uit te voeren.
 9. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Gearfire de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging in rekening brengen bij opdrachtgever. Gearfire is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Gearfire is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Gearfire is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de door Gearfire geleverde producten.
 • De opdrachtgever is verplicht alle benodigde materialen aan Gearfire tijdig en volledig ter beschikking te stellen.
 • De opdrachtgever is gehouden voor een deugdelijke afsluiting van de werklocatie zorg te dragen.
 • De opdrachtgever is gehouden een deugdelijke verzekering af te sluiten tegen verlies of diefstal van door Gearfire geleverde producten of het door Gearfire bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken gereedschap.
 • Gearfire neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht. Gearfire is echter niet aansprakelijk indien de opdrachtgever opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten in strijd met de wettelijke voorschriften.
 • Medewerkers van Gearfire hebben het recht om de werkzaamheden op te schorten of te staken indien naar hun oordeel de omstandigheden op de werklocatie onveilig zijn.

Artikel 9 – Wijzigingen in het aangenomen werk; meer- en minderwerk

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Gearfire kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Gearfire zal (indien mogelijk) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Gearfire mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 – Levertijd

 1. Gearfire zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de overeengekomen levertijd aan te houden. De levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijnen.

Artikel 11 – Betaling en incasso

 1. De betalingstermijn voor facturen van Gearfire bedraagt 30 dagen op een door Gearfire aan te wijzen bankrekeningnummer. Gearfire streeft ernaar wekelijks te factureren.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Gearfire is ten allen tijde gerechtigd om contante betaling te verlangen.
 5. Alle kosten vallend onder een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, waaronder begrepen de kosten van beslag, proceskosten, kosten van een faillissementsaanvraag en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper. De kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00.
 6. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot betaling van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 7. De volledige vordering van Gearfire op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar indien:
 8. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 9. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 10. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 11. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 12. Opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

 1. Gearfire mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Gearfire mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Gearfire dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Al hetgeen Gearfire levert, blijft eigendom van Gearfire totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Gearfire veilig te stellen.
 3. Als Gearfire zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Gearfire om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Gearfire deze terug kan nemen.

Artikel 14 – Garanties

 1. Kleine afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht, worden niet als gebreken of tekorten aangemerkt.
 2. Gearfire neemt tegenover de opdrachtgever uitsluitend de garantie op zich welke de leverancier van Gearfire tegenover Gearfire op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
 3. Ter zake van door Gearfire uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven. Op regiewerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.
 4. Reclames omtrent de geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering, althans binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan Gearfire te worden meegedeeld met de beschrijving van de aard van het gebrek. Reclames met betrekking tot geleverde producten later dan één maand na levering worden in geen geval geaccepteerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Het staat Gearfire vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van deze producten, dan wel gelijksoortige producten te leveren dan wel dit te verrekenen door middel van een creditnota.
 7. Gearfire garandeert dat eventuele na de oplevering 12 aan het licht getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het door Gearfire uitgevoerde werk.
 8. De gebreken als bedoeld in het voorgaande lid 7 zijn gebreken die niet eerder dan op het moment van de ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan Gearfire zijn meegedeeld. De verjaringstermijn bedraagt twee jaar na oplevering van de betreffende werkzaamheden. Na deze termijn kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op enige garantie.
 9. Onder gebreken worden begrepen ernstige klachten over het door Gearfire uitgevoerde werk of de geleverde producten.
 • Het is de opdrachtgever bekend dat bij herstel kleur- en structuurverschil kan optreden. Deze verschillen geven geen recht op enige compensatie.

Artikel 15-Aansprakelijkheid

 1. Gearfire is aansprakelijk voor tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Gearfire van de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever mag worden vertrouwd.
 2. Gearfire is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Gearfire.
 3. Voor vergoeding komt nooit in aanmerking: bedrijfsschade zoals gederfde winst of stagnatieschade, gevolgschade of opzichtschade, zoals bijvoorbeeld schade die bij de uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken worden toegebracht. Gearfire is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor kosten, schade en dergelijke, welke voor de opdrachtgever mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Gearfire van personen in dienst van Gearfire of van door Gearfire ingeschakelde derden.
 4. Gearfire heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Gearfire blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar in het betreffende geval een uitkering verstrekt, vermeerderd met het eigen risico.
 5. Voor zover de verzekeraar geen uitkering verstrekt als bedoeld in het voorgaande artikel, is de aansprakelijkheid van Gearfire in geval van schade beperkt tot:
  1. het netto bedrag van de overeengekomen prijs in de offerte waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft.
  2. een bedrag van maximaal € 10.000.
  3. als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen: het bedrag van de overeengekomen prijs van het werk van dat gedeelte waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
 6. Indien producten niet door Gearfire zijn geproduceerd, is de eventuele aansprakelijkheid van Gearfire ten opzichte van de opdrachtgever beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Gearfire jegens Gearfire aansprakelijk zal zijn.
 7. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.
 8. Gearfire is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Gearfire geleverde producten.

Artikel 16 –Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Gearfire voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht
 2. Als derden Gearfire aanspreken, zal Opdrachtgever Gearfire zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Gearfire zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Gearfire, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Gearfire alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Gearfire zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Gearfire optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Gearfire niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Gearfire zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan op haar rustende verbintenissen heeft kunnen voldoen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van Gearfire onafhankelijke omstandigheid – ook al was ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen niet en/of niet tijdige levering door leveranciers, ziekte van personeel van Gearfire, werkstaking, bedrijfsstagnatie of andere ernstige storingen in het bedrijf en/of in bedrijfsmiddelen, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, transportmoeilijkheden, oorlogstoestand en oorlogsdreiging, storm, ijzel, sneeuw, vorst, temperaturen rond het vriespunt en soortgelijke weersomstandigheden.
 3. Indien Gearfire door overmacht van tijdelijke (langer dan zes maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten

Artikel 19 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 20 -Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen die slechts door een der partijen als zodanig zullen worden aangemerkt, worden berecht door de bevoegde Rechter in Arnhem.